Нормативные документы

 

gerb80

Україна

Волноваська міська рада

Волноваського району Донецької області

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                             

від 21.11.2017 № 6/99-2212

Про затвердження Програми

сприяння діяльності співвласників

багатоквартирних будинків на

території міста Волноваха на 2018 рік

         Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування населення Кобзаря Дмитра Павловича про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2018  рік, керуючись Законом України «Про особливості здійснення права власності співвласників у багатоквартирному будинку», Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

  

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків на території міста Волноваха на 2018 рік (Додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів і бюджету (Обідченко).

                 Секретар ради                                                                      Т.Є. Гукай

                                                                               

  

    

Додаток

до рішення  міської ради

від 21.12.2017 № 6/99-2212

 

ПРОГРАМА

сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків на території міста Волноваха

на 2018 рік

м. Волноваха

2017 рік

                                                   

ЗМІСТ

Розділ 1. Вступ.

Паспорт програми  сприяння діяльності  співвласників багатоквартирних будинків на території міста Волноваха.

Розділ 2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма.

Розділ 3. Мета та завдання  програми.

Розділ 4. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Розділ 5. Порядок відбору проектів.

Розділ 6. Фінансування Програми.

Розділ 7. Очікувані результати.

 


 

 

1. Вступ

 

Програма сприяння діяльності  співвласників багатоквартирних будинків на території міста Волноваха (надалі  Програма) розроблена на підставі Цивільного кодексу України, законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про приватизацію державного житлового фонду», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Відповідно до   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від  імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

        Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модернізація та заходи з енергозбереження - одна з найважливіших проблем, що постала перед міською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови самої активної участі у цій справі співвласників багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ  як нової організаційної форми утримання житла, що значно краще відповідає реаліям сьогодення.      

         Потребує вирішення питання проблем самозабезпечення  житлових багатоквартирних будинків, виділення допомоги співвласникам багатоквартирних будинків на капітальний ремонт конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де така діяльність  вже ведеться ними самостійно.

          Допомога  із місцевого бюджету необхідна як в реалізації першочергових заходів капітального ремонту багатоквартирних будинків, так і у випадку участі співвласників багатоквартирних будинків у  впровадженні проектів за рахунок  коштів державного бюджету на умовах співфінансування.


Паспорт

Програмисприяння діяльності  співвласників

багатоквартирних будинків на території м. Волноваха

                                                 на 2018 рік

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Волноваської міської ради

2

Розробник програми

Юридичний відділ, відділ житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування населення

3

Відповідальний виконавець Програми

Відділ житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування населення

4

Учасники Програми

Співвласники багатоквартирних будинків, ОСББ, міська рада, управителі багатоквартирних будинків та інші суб’єкти господарювання, які відповідно до законодавства мають право на участь у Програмі

5

Термін реалізації Програми

2018 р.

6

Перелік джерел фінансування

Міський бюджет, кошти співвласників багатоквартирного будинку, кошти ОСББ, інші джерела відповідно до розділу № 5 Програми, інші кошти, не заборонені законодавством

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Кошти міського бюджету

2000,0 тис. грн.

Кошти з інших джерел

400,0 тис. грн


 

 

2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

 

2.1. Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується частина житлового фонду, який можна віднести до застарілої забудови.  Матеріально-технічна база житлового господарства міста вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається  недостатня якість надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців міста.

У свою чергу приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого житла. Як наслідок – власниками житла здебільшого стали особи, не готові нести тягар утримання житла, що є обов’язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі проведення капітального ремонту свого будинку.

2.2. Витрати на утримання будинків періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується,  реновація будівель не проводилась десятиліттями. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному, ні у місцевих бюджетах.

2.3. Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду з бюджетів всіх рівнів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Після прийняття Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» такими суб’єктами стали самі співвласники будинку, які можуть управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги.

Крім того, діюче законодавство дозволяє співвласникам багатоквартирних будинків створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ, об’єднання). Створення ОСББ - ефективного власника будинку - це шлях, яким пішли у свій час більшість східноєвропейських країн.

Створення об’єднань співвласників, сприяння формуванню  конкурентного середовища в сфері житлово-комунального господарства –

основні напрямки та принципи, які задекларовані Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства України.

2.4. Співвласники багатоквартирних будинків- це власники квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках.

За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції- ОСББ. Водночас, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачає таку форму управління як самостійне управління будинком співвласниками цього будинку без створення кондомінімума.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна. ОСББ може бути створене у будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власників нежилих приміщень.

2.5. Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.

2.6. Фактори, що стримують розвиток та діяльність ОСББ:

- зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирних житлових будинків;

- складність та висока вартість процедури передачі у власність ОСББ земельної ділянки прибудинкової території;

- відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового будинку;

- відсутність необхідних знань щодо особливостей функціонування ОСББ;

- наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

- складність переукладення угод про надання житлово-комунальних послуг з виробниками комунальних послуг;

- відсутність коштів на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

Саме з вище перелічених причин законодавець, прийнявши Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», дозволив співвласникам вибрати одну з форм управління багатоквартирним будинком: управління цим будинком самостійно, передати функції з управління управителю або створеному ОСББ.

2.7. На сьогоднішній час законодавець передбачив співвласникам багатоквартирного будинку мати :

- право вибору форми управління багатоквартирним житловим будинком;

- право самостійно встановлювати кошторис експлуатації та утримання багатоквартирного житлового будинку ( у випадку створення ОСББ або управління будинком самостійно),

- право визначати тривалість, черговість і обсяги робіт з ремонту багатоквартирного житлового будинку;

- набуття права власності або права користування прибудинковою територією;

- отримання повного обсягу житлово-комунальних послуг на якісному рівні;

- реальний контроль за використанням експлуатаційних внесків та інших платежів;

- зменшення витрат на житлово-комунальні послуги та підвищення їх якості;

- забезпечення контролю за використанням допоміжних приміщень будинку, прибудинкової території та територій загального користування;

- забезпечення контролю за збором, розподілом та витрачанням грошових коштів, що спрямовуються на утримання багатоквартирного будинку та на оплату вартості житлово-комунальних послуг.

2.8.  Громадяни, які взяли у свої руки управління  будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний внесок у благоустрій міста і  вже не будуть псувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде свідомих активних громадян у нашому місті, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. Зі сторони міської ради треба лише допомогти їм подолати інертність мислення, звичку чекати і сподіватися на те, що міський бюджет і надалі буде нести весь тягар проблем щодо утримання і модернізації житлового фонду.

2.9. Найбільш дієвими способами у заохоченні мешканців до самоврядування у сфері управління своїм будинком, у тому числі створення ОСББ є:

- надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з капітального ремонту будинку, що реалізується виділенням коштів з місцевого бюджету;

- проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку;

- сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, кредитів, а також залучення співвласників багатоквартирних будинків до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.

2.10. Крім матеріального стимулювання, вищезазначена проблема потребує координації зусиль виконавчих органів міської ради з громадськістю та громадськими організаціями міста. Взаємодія об'єднань мешканців з міською владою є найважливішою передумовою для соціального партнерства на місцевому рівні, залучення мешканців до розв’язання міських проблем, зокрема, найактуальніших сьогодні проблем житлово-комунального господарства.

 

3. Мета та завдання Програми

 

3.1. Метою Програми є забезпечення підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.

3.2. Програма спрямована на виконання таких завдань:

- сприяння діяльності  співвласників багатоквартирних будинків, підтримка на всіх етапах;

- допомога співвласникам багатоквартирних будинків  у визначенні технічного стану будинків (для того, щоб вчасно і у належний спосіб усувати несправності, поліпшувати експлуатаційні показники будинку, здійснювати його технічну модернізацію, необхідно допомогти співвласникам багатоквартирних будинків  набути знання  через проведення навчань, надати допомогу у проведенні  першого кваліфікованого  технічного огляду будинку);

- співфінансування робіт з капітального ремонту основних конструктивних елементів багатоквартирних будинків, робіт по енергозбереженню будинку та ін.;

- забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету : програма передбачає запровадження реалізації підготованих співвласниками проектів шляхом спільного фінансування, що реалізовуватиметься за кошти міського бюджету, але за обов'язкової фінансової участі мешканців будинку.

 

4. Порядок відбору проектів

 

Відбір проектів покладається на відділ ЖКГ, торгівлі та побутового обслуговування населення Волноваської міської ради, який здійснює контроль за відповідністю поданих проектів вимогам цієї Програми. У разі відповідності проектів вимогам Програми та наявності відповідних коштів, передбачених цією Програмою, відділ ЖКГ торгівлі та побутового обслуговування населення Волноваської міської ради готує клопотання про надання згоди міської ради на спів фінансування поданого проекту та подає його на розгляд Волноваської міської ради.

4.1. Критеріями відбору проектів, що можуть бути:

     -    впровадження проектів для будинків та прибудинкових територій, що перебувають в експлуатації більше 10 років;

     -  змістовність проекту, інноваційність запропонованих підходів і технологій, покращення технічних характеристик ;

-         реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів;

-         очікуваний довгостроковий ефект;

-         пріоритетність проекту;

-         досвід і активна діяльність у здійсненні проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем громади;

-         кваліфікація фахівців, які залучаються до роботи в рамках проекту;

-         залучення додаткових джерел фінансування.

Муніципальні ресурси витрачаються за принципом забезпечення максимального соціально-економічного ефекту.

Інформація про реалізацію Програми розповсюджується місцевими засобами масової інформації або на офіційному сайті Волноваської міської ради.

4.2. Пріоритетність робіт та проектів:

Доцільність і обсяги надання підтримки визначаються в такій послідовності: співвласники багатоквартирного будинку  на загальних зборах або зборах правління ОСББ (відповідно до статутів)затверджують рішення щодо найбільш пріоритетних і необхідних робіт або заходів, які необхідно провести в багатоквартирному будинку та на прибудинковій території, та про обсяги співфінансування.

Ці плани включають роботи (проекти), щодо яких люди виявили готовність зробити власні внески та пізніше впровадити відповідно до всіх залучених джерел фінансування. Відділ житлово-комунального господарства, торгівлі та соціально-побутового обслуговування населення допомагає сформувати критерії для реалізації проектів та допомогти у підготовці пропозиції для подання на розгляд органу місцевого самоврядування, а також надає допомогу у проведенні відбору виконавців робіт .

У процесі відбору пропозицій проводиться оглядовий візит потенційних місць впровадження проектів та спілкування з громадами, які претендують отримати фінансову підтримку.

Одночасно з участю у впровадженні заходів цієї програми ОСББ може приймати участь у програмах виділення коштів з державного бюджету.

Відповідні проектно-кошторисні документи затверджуються рішенням виконкому та подаються на сесію міської ради для надання  згоди на спів фінансування проекту.

 

5. Фінансування Програми

 

 Джерелами фінансування заходів Програми є:

1. Кошти міського бюджету .

2. Гранти, кредити  вітчизняних комерційних банків, благодійні

    внески.

3. Кошти співвласників багатоквартирного будинку.

4. Інші кошти, не заборонені законодавством.

 Кошти міського бюджету  призначені для  сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків у сфері управління своїм будинком, використовуються  на :

- проведення капітального ремонту конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку: ремонт дахів, інженерних мереж,

- встановлення засобів обліку комунальних послуг, утеплення фасадів, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків, тощо;

- співфінансування громадою та міським бюджетом  інноваційних пілотних проектів по термомодернізації будинків, впровадження енергоефективних заходів.

Фінансування з міського бюджету для одного багатоквартирного будинку  здійснюється у розмірі не більше 200,0 тис. грн., що у процентному співвідношенні до загальної кошторисної вартості проекту не перевищує  80% .

Фінансування проектів за цією Програмою здійснюється наступним чином:

Перший етап -  подання співвласниками багатоквартирного будинку  пакету документів відповідно до Додатку 3 цієї Програми.

Другий етап - отримання згоди міської ради на спів фінансування (фінансування ) та затвердження проектно-кошторисної документації.

Третій  етап - укладання договорів на виконання робіт, здійснення авторського та технічного нагляду.

Договір на виконання робіт укладається між Волноваською міською радою, співвласниками багатоквартирного будинку (або ОСББ) та підрядником. Істотними умовами договору є ціна, сума співфінансування кожної зі сторін, порядок оплати робіт, строки виконання робіт. За наявності інших джерел фінансування, окрім коштів міського бюджету та коштів співвласників багатоквартирного будинку, стороною у договорі додатково може виступати інша особа, яка здійснює фінансування (приватний інвестор, кредитна організація, благодійний фонд тощо). У такому разі у договорі обов’язково зазначається порядок, розмір та форми надання фінансування.

        Договір на виконання авторського нагляду та договір на виконання технічного нагляду в рамках проекту укладається Волноваською міською радою з відповідними спеціалізованими організаціями. Сума оплати за даними договорами враховується при визначенні частки співфінансування з міського бюджету.

        Оплата робіт з розробки проектно-кошторисної документації здійснюється співвласниками багатоквартирного будинку (або ОСББ). Сума оплати за роботи з розробки проектно-кошторисної документації враховується при визначенні частки співфінансування співвласниками багатоквартирного будинку (або ОСББ). Для підтвердження вартості робіт співвласники надають до міської ради копію договору на розробку проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт, підтвердження оплати за договором.

         Четвертий етап – приймання-передача виконаних робіт та здійснення остаточних розрахунків згідно умов укладених договорів.

        Після реалізації проекту виконані поліпшення є невід’ємною частиною спільного майна власників будинку, які  повинні забезпечити його подальше утримання та збереження.

 

6. Очікувані результати

У результаті реалізації заходів Програми сприяння діяльності співвласників багатоквартирного будинку буде поліпшено стан житлового фонду та  якість проживання громадян, активізовано об’єднання громад до вирішення власних проблем соціально-економічного та екологічного характеру і створено сприятливе середовище для міста Волноваха.

Результати Програми:

1.     Короткотривалі:

          -  підвищення рівня поінформованості  співвласників багатоквартирних будинків;

          -  підвищення свідомості та згуртованості громад;

          -  залучення громад міста до вирішення місцевих проблем;

          -  реалізація місцевих соціально-економічних проектів;

          -  поширення механізму співфінансування, організація  співвласників.

          2. Довготермінові:

 

 

          -  реалізація принципів сталого розвитку;

     - розвиток державно-приватного партнерства (співпраця влади та               громади);

     - дотримання прозорості та звітності використання бюджетних, залучених та громадських коштів;

           -  покращення якості життя громад;

           -  підвищення енергоефективності будинків.

           3. Мультиплікаційний ефект:

           -  поширення досвіду сталого розвитку громад;

           -  активізація громад у вирішенні власних проблем.

       

               Секретар ради                                                                                    Т.Є. Гукай

                

                                                                   

 

Додаток №1 до Програми

сприяння діяльності співвласників

багатоквартирних будинків

на території міста Волноваха

на 2018 рік    

 

 

Ресурсне забезпечення  Програми

сприяння діяльності співвласників

багатоквартирних будинків на території міста Волноваха

на 2018 рік

Обсяг коштів міського бюджету, які пропонується залучити на виконання програми

  Усього витрат на виконання програми

2018 рік - 2000,0 тис.грн.

Загальний обсяг ресурсів

2000,0 тис.грн  (міський бюджет) +400,0 тис.грн. (спів фінансування з інших джерел,  = 2400,0 тис.грн

Секретар ради                                                                      Т.Є.Гукай

 


 

Додаток № 2 до Програми

сприяння діяльності співвласників багатоквартирного будинку

на території міста Волноваха

на 2018 рік

Напрями діяльності та заходи Програми

сприяння діяльності   співвласників багатоквартирних будинків

на території міста  Волноваха на 2018 рік

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік

заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Покращення

технічних

характеристик

багатоквартирних

будинків

Співфінансування

капітальних ремонтів

багатоквартирних житлових будинків,

підвищення енергоефективності

будівель,

2018

Відділ ЖКГ, торгівлі та побутового обслуговування населення,

співвласники багатоквартирних

будинків, ОСББ

Міський бюджет, співвласники багатоквартирних будинків, інші джерела

В межах

загального фінансового забезпечення

Усунення

дефектів

конструктивних

елементів,

покращення

технічних

характеристик

Секретар ради                                                                                                                    Т.Є.Гукай

 


Додаток № 3 до Програми

сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків на території міста Волноваха

на 2018 рік

                                                                                 

 

заявка НА УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ

(може бути у довільній формі)

Дата:

Пакет документів:

1.     Лист від співвласників багатоквартирного будинку  про розгляд заявки, підписаний уповноваженою особою

          2. Інформація про співвласників житлового будинку:

             - назва вулиці, № будинку;

             - назва організації громади, ОСББ ( у разі створення), дата його створення; 

             - загальна кількість квартир, загальна площа будинку; проживає      мешканців;

           -  кількість квартир (співвласників), які є членами ОСББ ( у разі створення).

          3. Всього зібрано колективних коштів, необхідних для співфінансування  заходів Програми ___________ тис.грн.

4. Гарантійний лист про спів фінансування.

5. Статут (копія)- для ОСББ.

6. Свідоцтво про реєстрацію (копія)- для ОСББ.

7. Акт передачі будинку до об’єднання або акт передачі технічної документації - за наявності.

8. Протокол засідання  загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, в якому вказати:

-         пріоритетність впровадження заходів, планів;

-         про подачу заявки;

-         про згоду здійснити внесок громади щодо співфінансування.

( У протоколі загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку також  визначається уповноважена особа на підписання договорів.)

         9.заповнена Інформація щодо Проекту, механізм реалізації (згідно Додатку 4)

10. Проектно-кошторисна або інша  документація на роботи, експертиза відповідної документації (за необхідності).

Пакет документів супроводжується описовим  змістом, який підписується :

Уповноваженою особою від співвласників багатоквартирного будинку

 

          Секретар ради                                                                                          Т.Є.Гукай

 

 

 

Додаток № 4 до Програми

сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків на території міста Волноваха

на 2018 рік     

                                         

Інформація щодо Проекту, механізм реалізації

 

 

1. Назва проекту:

2. Яка об’єктивна необхідність та потреба у реалізації цього проекту (детально обґрунтувати):  

3. Критерії, які були використані для відбору саме цього проекту (чому було вирішено реалізувати саме цей проект):

4. Тривалість проекту (Початок - закінчення) 

5. Дані, кому принесе користь цей проект (загальна кількість будинків; жителів).

6. Попередня оцінка бюджету проекту: ( може вказуватися за прикладом нижченаведеної таблиці)

 

№.

Вид матеріалів та роботи

Одиниці

К-ть

Вартість

Сума,

Платник

Фінансовий вклад

 

МАТЕРІАЛИ

         

1.  

           

2.  

           

3.  

           
 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

         

4.

 

         

5.

 

 

       

6.

 

         
 

ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ

 

 

 

 

 

7.

 

         

8.

 

         

9.

 

         
 

Разом до сплати

 

 

 

 

 

 

 

Нефінансовий  вклад

1.    

           

2.    

           

3.    

         

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

7. Загальна вартість проекту:

8. Партнери в реалізації проекту та їхні внески:

Партнери

Тип та сума внеску

 

Коментарі

Фінансовий вклад

Не фінансовий вклад

Всього

1

         

2

         
 

Всього

 

 

 

 

 

9. Виконання проекту: робочий план реалізації проекту, подальше утримання та супроводження проекту, а також забезпечення стійкості проекту (розписати детально).

Перелік та послідовність робіт, необхідних для реалізації проекту:

Вид робіт з реалізації проекту

Відповідальний

Дата початку

Дата закінчення

Необхідні фінансові затрати

         
         
         
         

Кому буде належати об’єкт після реалізації проекту та чим це підтверджується:

Яких щорічних витрат, людських та інших ресурсів буде потребувати утримання об’єкта (покриття поточних та капітальних витрат на функціонування; забезпечення необхідними працівниками, спеціалістами, інформаційними матеріалами та ін.), вказати з яких джерел будуть покриватись ці витрати.

Уповноважена особа

від співвласників багатоквартирного будинку

                                                                                                     (підпис)

                Секретар ради                                                                          Т.Є.Гукай